Nâmık AÇIKGÖZ

Yazdır

Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ

Prof. Dr. Namık Açıkgöz15.07.1956 tarihinde Manisa'da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Turgutlu'da tamamladı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü'nü kazandı ve buradan 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında aynı kürsüde başladığı Yüksek Lisans'ını 1982 yılında bitirdi.

1984 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı Doktora öğrenimini 1986 yılında tamamladı.

Memuriyet hayatına 1981 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivinde Tedkik Memuru kadrosunda çalışarak başladı. 1982 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Osmanlıca Okutmanlığı'na atandı. 02.08.1987 tarihinde Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçentlik kadrosunda akademik hayatına devam etti.

19.11.1992 tarihinde doçent unvanını aldı.
06.04.1994 Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı.
04.03.1998 târihinde Profesör unvânını aldı.
Muğla Üniversitesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi görevler üstlendi.
Menteşe Grubu Derneği (2003) kurucularındadır.
Metinbilim Enstitüsü Derneği (2009) kurucularındandır ve Yönetim Kurulu üyesidir.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. 

 

YAYIN LİSTESİ VE FAALİYETLERİ

I.TEZLER
Lisans: Enderunlu Osman Vâsıf'ın Gazel, Şarkı ve İki Muhammesi, (Danışman:Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu), AÜ, DTCF, Ankara 1980.
Yüksek Lisans: Riyâzî Muhammed Efendi, Riyâzü'ş-Şu'ara, (Danışman:Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu), AÜ, DTCF, 1982.
Doktora: Riyâzî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Dîvan, Sâkî-nâme ve Düstûrü'l-Amel'in Tenkidli Metni, (Danışman:Prof. Dr. Hüseyin AYAN), Fırat Üniv. Sosyal Bil. Ens. Elazığ 1986.

II. KİTAPLAR
A)TEK YAZARLI KİTAPLAR
1. Riyâzî Divanından Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 245s.
2. Fuzûlî, İstanbul 1998.
3. Hayâlî, İstanbul 1999.
4. Nef'î, İstanbul 1999.
5. Kahvenâme, Ankara 1999.
6. Ahmet Paşa, İstanbul 2001.
7. Datça Mezar Taşları ve Kitabeleri, Balıkaşıran Yayınları, Nisan 2006, Datça.
8. Şâhidî ve Muğla’da Mevlevilik, Muğla 2008.
9. Ahmed-i Hânî, Mem u Zin (Haz: Namık Açıkgöz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010.
10. Sarı Ana Haziresindeki Mezar Taşları, TDV Marmaris Şubesi Yayınları, Muğla 2011

B) ORTAK KİTAPTA BÖLÜM
1. 17. Yüzyıl Nesri, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür merkezi yayınları,Ankara 2004, C. 5, s. 415-442.
2. Anlatma Problemi Açısından Fuzuli’nin Leyli vü Mecnun’undaki Gazel ve Murabbalar, Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yay., İzmir 2007, s.187-199.
3. Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, (150 madde)

III.EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN KİTAPLAR
1. Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ 1992
2. Târih İçinde Harput, Elazığ 1992
3. Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Turgutlu 1997

IV. MAKALELER
1. Bakâyî'nin Battal-nâmesinin Yeni Bir Nüshası, Erciyes, Mart 1987, S.111, s.18-19
2. Riyâzî'nin Eserlerinde Klâsik Sanatlar, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1987, S.49, s.221-235.
3. Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Yapısı, Millî Kültür, Aralık 1987, s.59, s.39-43.
4. Divan Şiirinde Fırat Nehri, Lâle, S.5, s.22-25.
5. Divan Edebiyatında Mektup ve XVII.yüzyıl Şâirlerinde Riyâzî'nin İki Mektubu, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler),Elazığ 1987, C.1, S.2, s.7-14.
6. Nedim'in Yayımlanmamış Bir Şiiri, FÜDSB, Elazığ, 1988, C.2, S.1, s.1-4.
7. Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzî'nin Sâkî-nâme'si, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1988, S.55, s.73-83.
8. Riyâzî'nin Düstûrü'l-Amel'i ve Ansiklopedik Önemi, FÜDSB, Elazığ 1988, C.2, S.1, s.1-17.
9. Bakayî'nin Battal-nâme Adlı Eserindeki Elif-nâme, Fırat Havzası II.Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu, Elazığ 1989, s.1-5.
10. Haydar Baba'ya Selam Nazîreleri ve Yayımlanmamış Bir Nazîre, Türk Kültürü, Ocak 1989, S.309, s.14-21.
11. Divan Şâirlerinde Mahlas Meselesi, Millî Eğitim, Ankara, Ağustos 1989, S.88, s.59-63.
12. Dîvan Şiirinde İbn-i Sîna, Millî Eğitim, Ankara, Eylül 1989, S.89, s.49-53.
13. Liselerde Divan Edebiyatı Öğretimi, Türk Yurdu, Haziran 1990, S.34, s.37-41.
14. Fuzûlî'nin Bir Beyti Etrafında Düşünceler, Azerbaycan Türkleri Dergisi, İstanbul 1990, S.3, s.38-40.
15. Tezkirelere Göre 16.Asrın Sonuna Kadar Türk Edebî Kültür Hayatı, V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Ankara 1990, s.157-172..
16. Ahmed-i Hânî'nin Mem u Zin Adlı Mesnevisi ve Klâsik Edebiyattaki Yeri, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, Ağustos 1990, S.67, s.127-138.
17. 19.Asrın Son Zaferine Şiirler, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, Eylül 1990, S.45, s.53-58.
18. Harputlu Yusuf Şükri, Nasihatnâme'si ve Yayımlanmamış Üç Manzûmesi, FÜDSB, Elazığ, 1990, C.4, S.1, s.1-8.
19. Riyâzü'ş-Şu'ârâ Dîbâcesi (Sâdeleştirilmiş Metin), Yönelişler, İstanbul, Kasım 1990
20. Yûnus Emre'de Ölüm, Genç Ölümleri veya Gök Ekini Biçmek, Diyânet Dergisi, Ankara, Ocak-Mart 1991, C.27, S.1, s.115-125.
21. Yûnus Geleneğinde Temsîlî Anlatma, Nilüfer Edebiyat, Haziran 1991, s.4, s.14-18.
22. Yûnus Emre Divan'ında Telmih Unsuru Olarak Şahıslar, FÜDSB, Elazığ, 1991, C.5, S.2, s.1-32.
23. 16.Asır Kültür Hayatından Manzaralar, I:Belîğî'nin Kahve Gazeli, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, Ağustos 1990, S.41, s.24-27.
24. Şeyhü'l-İslam Bostan-zâde'ye Verilen Manzûm Bir Kahve Dilekçesi ve Cevabı, FÜDSB, Elazığ, 1990, C.4, S.2, s.1-18.
25. Kahve Etrafında Teşekkül Eden Edebî Kamuoyu, FÜDSB, Elazığ, 1991, C.5, S.1, s.1- 27.
26. Şiirli Bir Kahve Tartışması, Millî Kültür, Ankara, Eylül 1991, S.88, s.64-65.
27. 16.Asrın Sonuna Kadar Divan Şâirleri I:Batı Anadolu Şâirleri ve Denizlili Şâirler, Merkez Efendi Sempozyumu-Bildiriler, Denizli 1988, s.111-129.
28. Klâsik Şâirlerin Yenilik Arayışları, Dergâh, Kasım 1991, s.11.
29. Minyatürlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu-Bildiriler, Elazığ 1992, s.31-46.(Nuray Açıkgöz ile Birlikte).
30. Mem-i Alan Üzerine Bir Deneme, Türk Dünyası Araştırmaları, Şubat 1993, s.209-216.
31. Ahmed-i Yesevî'nin Yaşnâmesi ve Halk Edebiyatındaki Örnekleriyle Mukâyesesi, Türk Yurdu, Eylül 1993, s.20-24.
32. Some Types of Ottoman Tradesman (Esnâf) in the 15th And 16th Centuries As Reflected In Ottoman Poetry, Histoire Economique et Sociale de l'Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960), Paris 1995, s.89-97.
33. İki Mahalle Kahvesi, Dergâh, Mayıs 1996, S.75, s.16-17.
34. Leylâ ile Mecnûn Minyatürleri, Fuzûli Kitabı, İstanbul 1996, s.249-272.
35. Mesîhî Dîvanını Okurken, Türk Dili, Ekim 1997, S.550, s.322-331.
36. Muğla Menkabe ve Efsanelerinde Kanûnî Sultan Süleyman İzleri, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara 1998, s.103-109.
37. İrşâdî Baba'nın Mevlidi, Journal of Turkish Studies, Hasibe Mazıoğlu Armağanı III, Harvard 1999, C.23, s.1-63.
38. "Şüpheli Paket" teki Tılsım, Dergah, Nisan 2000, s.4-5.
39. Tezkirelerde Yapı ve Yapı Terminolojisi, İlmî Araştırmalar, İstanbul 2000, S.9, s.7-22.
40. Kahvenin Edebî Serüveni, Osmanlı,Ankara 1999, C.9, s.151-161.
41. Edebiyatta Üslûp ve Anlam Derinliği Çağı: 17.Yüzyıl, Osmanlı, Ankara 1999,C.9, s.630-638.
42. Klâsik Türk Şiiri Tenkid terminolojisi ve "Ab-dâr" Örneği, Türk Kültür İncelemeleri, İstanbul 2000, S.2, s.149-160.
43. Ölçüler İçinde Hür ve Sınırsızlığa Tutsak Şair, Dergah, Ekim 2000, S.128, s.9-10.
44. Cumhuriyet Döneminde Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmaları, Cumhuriyetin 75. Yılı Münasebetiyle Cumhuriyet Döneminde Dil ve Edebiyat Paneli, İstanbul 2001, s.16-27.
45. Klâsik Türk Şiirinde Beşerî His ve Hasletler, Journal of Turkish Studies, V. 27/1, s.1-17.
46. Muğla’da Eski Yazı Akrostişli Bir mezar taşı Şiiri, Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Muğla 2002, S.8, s.1-4.
47. Hikâyede Teknik, Üslûp ve Muhteva, Türk Edebiyatı Dergisi, Kasım 2003, S.361, s.42-44

V. BİLDİRİLER
A) ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER

1. Tezkirelere Göre 16.Asrın Sonuna Kadar Türk Edebî Kültür Hayâtı, V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 21-25 Eylül 1989
2. Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsindeki Gazel ve Murabbalar, I.Milletlerarası Büyük Âzerbaycan Kongresi, Kayseri, 25 Mayıs - 3 Haziran 1990.
3. Kahve Etrafında Teşekkül Eden Edebî Kamuoyu, Uluslararası XI.Türk Târih Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1990.
4. Some Types of Ottoman Tradesman (Esnâf) in the 15th And 16th Centuries As Reflected In Ottoman Poetry, Histoire Economique et Sociale de l'Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960), Ex-en Provance 1992.
5. Leylâ ile Mecnûn Minyatürleri, 500.Yılında Uluslararası Fuzûlî Sempozyumu, İstanbul, 24-26 Ekim 1994.
6. Türk Şiirinde Tasavvufî Terimlerin Kullanılışının İlk Örneklerinden Yunus Emre Dîvanı, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ankara, 7-10 Ekim 1991.
7. Ân'ı ve Gelecek'i Yaşamayan Şâirler, Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu, Yapı Kredi Kültür-Sanat, İstanbul 19-22 Kasım 1999.
8.Gibb ve Edebiyat Tarihçiliği, Uluslar arası Gibb ve Türk Edebiyatı Tarihçiliği Kollokyumu, 4 Ekim 2001,Muğla Üniversitesi
9. Orta Asya Çadırından Muğla Kır Sarnıçlarına, 15.04.2006, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme/İzmir.
10. Klâsik Türk Şiiri İmajinasyonunda Gerçek-Mecaz İlişkisi, I. Uluslar arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul.
11. Klasik Şairlerin Gerilim Yaratma Teknikleri, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul,27-28 Mayıs 2008.
12. Ömer Seyfeddin’in Hikâyelerinde Geleneksel Anlatının Dönüşümü, Bir Dünya Yazarı Olarak Ömer Seyfeddin Sempozyumu, İstanbul, 22 Ekim 2011
13. Kadın Duygularının Özgürlük Alanı Olarak Türküler, VIII. Uluslar arası Türk Halk Kültürü Kongresi, Özdere-İZMİR, 21-24 Kasım 2011.

B) ULUSAL BİLDİRİLER
1. Minyatürlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, Elazığ 21-22 Mayıs 1987.
2. Bakâyî'nin Battalnâme Adlı Eserindeki Elif-nâme, Fırat Havzası II.Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ, 5-7 Kasım 1987.
3. Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzî'nin Sâkî-nâme'si, VIII.Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul 14-18 Eylül 1987.
4. 16.Asrın Sonuna Kadar Dîvân Şâirleri I:Batı Anadolu Şâirleri ve Denizlili Şâirler, Merkez Efendi Sempozyumu, Denizli 27-29 Haziran 1988
5. Tezkirelerde Yapı ve Yapı Terminolojisi, I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, Ankara 17-19 Ocak 1992.
6. Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin ile Leylî vü Mecnûn Meznevîlerinin Mukayesesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu II, Çanakkale 16-18 Mayıs 1996.
7. Türk Edebiyatında İnsânî Değerler, İnsânî Değerler Paneli, Altay Vakfı 17.5.1997, Ankara.
8. Klâsik Türk Şiiri Tenkid Terminolojisi ve "âb-dâr" Örneği, IX:Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul 15-19 Eylül 1997.
9. Cumhuriyet Döneminde Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmaları, 75.Yılında Cumhuriyet Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 27-28 Ekim 1998, Van.
10. Muğla Yöresi Mezartaşı ve Kitâbeleri, Osmanlı'nın 700.Yılında Muğla Sempozyumu, 6-7 Mayıs 1999, Muğla.
11. Muğla’da Mevlevilik ve Şâhidî, Mevlevihaneler ve Mevlevilik Sempozyumu, 30 Eylül-1Ekim 2007, Manisa
12. Destandan Hikâyeye Ömer Seyfeddin Hikâyeleri, I. Dünden Bugüne Ömer Seyfeddin Sempozyumu, 9-11 Mart 2007, Gönen.

VI. TANITMA ve TENKİD YAZILARI
1. Osmanlı Aydınının Müteselsil Hâfızası:Şakâyıku'n-Nu'mâniyye ve Zeyilleri, Türkiye Günlüğü, Aralık 1989, S.9, s.94-96.
2. Dîvan Şiirine Açılan Aydınlık Kapı, Türk Yurdu, Haziran 1990, S.33, s.52-54.
3. Bir Toplumun Estetik Boyutu Olarak Divanlar Yayımlanırken, Türkiye Günlüğü, Kış 1990, S.13, s.151-152.
4. Klasik Türk Şiiri Tenkîd Usûlüne Giriş ve "Bâkî ve Divanından Seçmeler" Örneği, Polemik, Aralık 1992, S.7, s.43-46 (S.Küçük'ün "Bâkî ve Divanından Seçmeler, Ankara 1998" adlı kitabının tenkîdi).
5. Alfa'dan A'ya Tabletten Kâğıda Kitabın Hikâyesi, Polemik, Ocak-Şubat 1994, S.11, s.54-56. (Şinasi Tekin'in, Eski Türklerde Yazı, Kâğıt, Kitap ve Kâğıt Damgaları, İstanbul 1993'ün tanıtması).
6. "Doç.Dr.Sabahattin Küçük, Riyazi Divanından Seçmeler, Türk Dili, Aralık 1992, S.492, s.464-473" başlıklı yazıya cevap, Türk Dili, Şubat 1993, s.494, s.144-150.

VII. GENEL DİL, EDEBİYAT VE KÜLTÜR YAZILARI
1. Şehriyâr'ın Ardından, Türk Edebiyatı, Kasım 1988, S.181, s.31.
2. Ressam Miralay-zâde Ali Bey, Türk Dünyası Târih Dergisi, İstanbul 1988, S.19, s.15-16.
3. Ana Britannica'nın Anatomisi, Türk Edebiyatı, Mart 1989, S.185, s.41-43.
4. Vâlihî'den Vâsıf'a Ses Bayrağımız, Türk Edebiyatı, 1989, S.190, s.57.
5. Minyatür Penceresinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, Eylül 1990, S.67, s.75-81.
6. Doğu-Batı Açmazında Bilgi, Millî Kültür, Eylül 1990, S.76, s.57-59.
7. Elif, Aşk, Mukaddes Kitaplar ve Bizim Yûnus, Millî Kültür, Ocak 1991, S.80, s.32-24.
8. Dergi '90, Türk Yurdu, Ankara, Ocak 1991, S.41, s.44-48.
9. Bir Ses His Mistiği: Ali Akbaş, Nilüfer Edebiyatı, Elazığ, Kasım 1991, S.4, s.34-37.
10. Kürtçe Tartışmalarına Muhâlif Bir Derkenar, Polemik, Ocak-Şubat 1994, S.11,s.39-42.
11. Türk Siyâsetine Bazı Sembol Kelimelere Sosyo-Linguistik Yaklaşım, Türkiye Günlüğü, Temmuz-Ağustos 1995, S.35., s.77-79.
12. Kelimelerin Büyüsü ve 24 Aralık Seçimleri, Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1996, S.38, s.145-154.
13. Dil Biyolojisi ve Türkçe, Türk Yurdu, Temmuz 1996, s.7-10.
14. Türk Dili ve Edebiyatı, 1996 Türk Ocakları Yıllığı, Ankara 1997, s.229-322.
15. İslâmiyet ve Türk Edebiyatı, İslâmın Bugünkü Meseleleri, Türk Yurdu Yay. No:38, Ankara 1997, s.329-332.
16. Milliyetçilik ve Edebiyat Üzerine Omurgasız Bir Deneme, Türk Yurdu, Ankara, Mart-Nisan-Mayıs 1999, S.139-141, s.293-294.
17. Yetik Ozan Yitti Gitti, Türk Yurdu, Kasım 1999, S.147, s.5-9
18. Edebiyat ve Sosyoloji, Sorgulanan Sosyoloji, Ankara 2002, Eylül Yayınları, s.157-161.
19. Bugünü “Bozgunda Fetih Rüyası İle Eş zamanlı Okumak, Türk Edebiyatı Dergisi, Ekim 2003, S.360, s. 50-52.
20. Kamu Kelimesinin Anlam Zıtlaşması, Türk Edebiyatı Dergisi, Ocak 2004, S. 363, s. 40-42. (Bu yazı, 18.7.2004 tarihliRadikal2’de de neşredilmiştir)
21. Çil Çil Kubbeler, Yani Muğla Sarnıçları, Dergâh, Mayıs 2004, S.171, s. 21-22.
22. Ehlîleştirilmiş Bir Savaş Olarak Futbol, Türk Edebiyatı Dergisi, Haziran 2004; S. 60.

VIII. KONFERANS VE PANELLER
1. Atatürk'ün Harf ve Dil İnkılapları, Atatürk Paneli, Muğla Ün., 7.11.1994.
2. Nevruz ve Diğer Önemli Günler Arasındaki Yeri, Nevruz Paneli I, Muğla Ün., 21.3.1995.
3. Leyla ile Mecnûn, Konferans ve Dia Gösterisi, Muğla Ün., 4.4.1995.
4. Sinema Dili ve Akiro Kurosava'nın Düşleri, Konferans, Film Gösterisi, Muğla Ün., 15.12.1995.
5. Tarık Buğra Hikâye Dinletisi, 27.2.1996.
6. Türk Edebiyatında Nevruz, Nevruz Paneli II, Muğla Ün., 21.3.1996.
7. Kanûnî Sultan Süleyman Marmaris'te, Konferans, Film Gösterisi, Muğla İl Kültür Müdürlüğü, 26.7.1996,Marmaris.
8. Yahya Kemâl ve Dil, Yahya Kemâl Paneli, Muğla Ün., 5.11.1996.
9. Klâsik Türk Şiirinde Kahve, Konferans, Muğla Ün., 26.11.1996.
10. Türk Kültüründe Yatağan, Konferans, Yatağan 29.6.1997.
11. Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemi Muğla Kültüründe Önemli Şahsiyetler, Muğla Kültüründe Önemli Şahsiyetler Paneli, Kamu Çalışanları Vakfı Muğla Şubesi, Muğla 19.11.1997.
12. Mevlevîlik ve Muğlalı Şâhidî, Konferans, Muğla Ün., 2.12.1997.
13. Türk Medeniyetinde Vakıf Anlayışı, Vakıf Anlayışları ve Muğla Vakıfları Paneli, Muğla Ün., 4.12.1997.
14. Edebî Gelenekte Mevlid, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Muğla Müftülüğü, Muğla, 16.4.1999.
15. Yüzyılın En İyi Filmi: Rüzgâr Gibi Geçti, Konferans, Film Gösterisi, Muğla Üniversitesi İletişim Kulübü, Muğla 29.12.1999.
16. Türk Kültüründe Çınar Konferansı, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük 7 Mayıs 2000.
17. Atatürk Dönemi Dil ve Edebiyat Paneli, Muğla Üniv, 15.05.2001
18. “Hüseyin Ayan Kişiliği ve Akademik Anlayışı”, 11.03.2006, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.

XIX. DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
1. Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 21-22 Mayıs 1987, Elazığ.
2. Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu, Turgutlu Belediyesi, 4-5 Eylül 1995, Turgutlu-MANİSA.
3. Osmanlı'nın 700.Yılında Muğla Sempozyumu, Muğla Ün. 6-7 Mayıs 1999.
4. Gibb ve Türk Edebiyatı Tarihçiliği Kolokyumu,4 Ekim 2001, Muğla Üniversitesi,Muğla.
5. Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi,24-25 Ekim 2002, Muğla