COMENIUS PROGRAMI

Yazdır

Program Hakkında

Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu program,

alanlarını kapsamaktadır.

  

Jan Amos Comenius Kimdir? (1592-1670)

28 Mart 1592 Moravya da (şu anda Çek Cumhuriyeti) doğmuştur. Almanya'da Heidelberg Üniversitesinde eğitim görmüştür; ve din adamı ve okul müdürü olmuştur. 30 yıllık Savaş Polonya'ya göç etmesini zorunlu kılmıştır. Polonya'da iken Polonya'nın eğitim sisteminin reformu için kitaplar yazmıştır.


En geniş anlamıyla Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri edinmelerini amaçlar. Bu doğrultuda Avrupa ülkelerinde eğitimle ilgili kurumlar arası işbirliğini sağlamaya çalışır. Programdan 27 üye ülke, 3 EFTA ülkesi ile Türkiye yararlanmaktadır. Bazı Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin de programdan faydalanabilmesi için çalışmalar sürmektedir.


 “Avrupa Birliği dünyadaki en rekabetçi ve dinamik, bilgiye dayalı ekonomi olmalıdır.”

 

Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla;

Ayrıca Comenius Programı;

için tasarlanmış uluslararası önlemler yardımıyla Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin teşvikine katkıda bulunur.

Bunların yanısıra Comenius Programı;

için tasarlanmış uluslararası faaliyetler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasının teşvikine katkıda bulunur.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla desteklenen faaliyetler şunlardır:  


Socrates’ten Hayatboyu Öğrenme’ye Comenius Programındaki Değişiklikler 

SOCRATES
(2000 - 2006)

Hayatboyu Öğrenme (LLP)
(2007-2013)

Comenius 1-Okul Ortaklıkları (Okul Projeleri, Okul Gelişim Projeleri, Dil Projeleri)

Comenius Okul Ortaklıkları (Çok Taraflı Ortaklıklar, İki Taraflı Ortaklıklar)

 

Bölgesel Comenius (Comenius Regio, 2008 itibariyle)

Comenius 2.1 - Avrupa İşbirliği Projeleri

Comenius Çoktaraflı Projeler

 

Comenius Bireysel Hareketlilikler: Bireysel Öğrenci Hareketliliği (2008 itibariyle)

Comenius 2.2b – Comenius Bireysel Hareketlilikler: Dil Asistanlığı

Comenius Bireysel Hareketlilikler: Comenius Asistanlığı

Comenius 2.2c-Comenius Bireysel Hareketlilikleri: Okul Eğitim Personeli için Hizmet İçi Eğitim Kursları

Comenius Bireysel Hareketlilikler: Okul Eğitim Personeli için Hizmet İçi Eğitim

Comenius 3-Comenius Ağları

Comenius Ağları

Destekleyici Faaliyetler (Comenius)

Destekleyici Faaliyetler (Comenius)

Programın Yönetimi: Ulusal otoriteler ile işbirliği içinde ve bu otoriteler tarafından görevlendirilen Ulusal Ajanslar’ın (Türkiye için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) yardımlarıyla Komisyon ve Komisyon Yürütme Ajansı (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency)   tarafından yürütülür.  

Ulusal Ajanslar’ın, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ve mali destek sağlanması ile ilgili olarak sorumlulukların yanısıra faaliyetleri izleme ve finansal yönetim sorumlulukları  da vardır. Ayrıca sonuçların yaygınlaştırılması, uygun proje ortağı bulmada yardımcı olunması, başvuruların yapılmasında ve diğer konularda rehberlik ve danışmanlık yapılması gibi fonksiyonları bulunmaktadır.  

Hayatboyu Öğrenme’nin genelinde olduğu gibi Comenius programında da başvurunun yapıldığı mercii açısından iki tip faaliyet vardır: Merkezi (Centralised) ve Ülke Merkezli (Decentralized).

Merkezi Faaliyetlere ilişkinprosedürlerComenius Çok Taraflı Projeler ve Comenius Ağları için geçerlidir.

Ülke MerkezliFaaliyetlereilişkinprosedürlerComenius Okul Ortaklıkları ve Comenius Bireysel Hareketlilikler için uygulanır.

Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Merkezi Faaliyetler ile ilgili olarak Ulusal Ajansların herhangi bir görev veya sorumluluğu kalmamış olup konu ile ilgili olarak bilgi edinmk için Komisyonun internet sayfasından yararlanılmalı, devam etmekte olan faaliyetlerle ilgili olarak sorular da Komisyon Yürütme Ajansı’na iletilmelidir. Aşağıda Komisyonun ilgili sayfalarına linkler verilmiştir.  

Komisyonun giriş sayfası: http://ec.europa.eu/  

Daha önce yapılmış Çok Taraflı Projeler hakkında bilgi:

http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/TCP/Compendia/Compendia2006.htm

Genel Bilgiler:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/comenius_overview.htm

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/activities/comenius2_en.html  

Sunular:

http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm