AB Socrates/Erasmus Programı

Yazdır


Erasmus: Genel Bilgi ve Programın Amaçları

Avrupa ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye ve yükseköğretimde kalitenin artırılması amaçlarını taşıyan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan sektörel bir Topluluk Programı'dır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Programın hedef kitlesi tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idarelerdir.

Üniversitelerin Erasmus programına katılım hakkı elde etmek için Erasmus Üniversite  Beyannamesi’ne (Erasmus University Charter-EUC) başvurup AB Komisyonu’ndan onay almaları gerekmektedir. Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğrenim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel müdürlüğü'ne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi-EÜB (Erasmus Univerity Charter-EUC) almaya hak kazandıkları taktirde,bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme Programı kapamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir. Eramus programından yararlanabilmek için, programa katılacak öğrencinin  bölümü ile programa katılan bir başka ülkede bulunan üniversitenin aynı bölümü içeren  bir kurumlararası anlaşmasının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla Erasmus Programı aracılığıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakülteleriyle görüşmelidirler.

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.  Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

Programın Tarihçesi

Öğrenci değişim programı olan Erasmus Programının temelleri 70’li yıllarda atılmıştır. Roma Anlaşması’nın imzalandığı 1957 tarihinde bile Mesleki Eğitimden de bahsedilmektedir. Ancak günümüzdeki programlara benzeyen ilk faaliyet 1987 yılında yürürlüğe giren, hedefi üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğini teşvik etmek olan COMETT (Community Programme in Education and Training for Technology) programı ile başlamıştır. Yine aynı yıl bugün hala var olan ve en çok bilinen sektörel programlardan birisi olan ERASMUS (Yüksek Öğretim) programı yürürlüğe konulmuştur.

Avrupa Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne dönüşümün yaşandığı 1990’lı yıllarla birlikte eğitim alanındaki faaliyet ve programlar çatı programlar altında birleştirilmeye başlandı. İlk kez 1995 yılında o dönemdeki adıyla Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarının başlatılmasına karar verildi.İlk ve orta öğretimi hedefleyen Comenius Programı, yüksek öğretimi hedefleyen Erasmus programı, yetişkin eğitimini hedefleyen Grundtvig Programı ve bunlara ek olarak olarak Lingua, Arion, Minerva gibi programlar bir araya getirilerek Socrates Programı teşkil edildi. Şuanda Erasmus Programı Hayatboyu Öğrenme Programı içerisindeki alt program olarak devam etmektedir.

Program Adını Nereden Alıyor?

Bu alt programın adı 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus'dan gelmektedir. Erasmus adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Yararlanma Sartları ve Ön Kosulları

Erasmus Programı Bünyesindeki Faaliyetler

Ülke Merkezli Faaliyetler

Proje Tipi Faaliyetler

Yoğun Programlar

Socrates II Döneminde bir Merkezi Proje Faaliyeti olarak yürütülen bu program, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Ülke Merkezli bir faaliyete dönüşmüştür. Yoğun Programlar (IP) en az 3 program ülkesinden yüksek öğretim kurumlarının bir araya geldiği; en az 10 gün en fazla 6 hafta süren; Hayatboyu Öğrenme Programı na katılan ülkelerin birinde gerçekleştirilebilecek kısa süreli yoğun bir eğitim programıdır.

Yoğun Programlar bir defalık bir faaliyet olabilir veya ilk başvuruda belirtilmek üzere birbirini takip eden 2 veya 3 yıl sürecek bir faaliyet olarak sunulabilir. Faaliyetin tekrar etmesi durumunda, ikinci ve varsa üçüncü yıllarda "yenileme" başvurusu yapılması gerekmektedir.

Yoğun Programa katılan bütün kurumların Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları olmaları; katılımcı öğrencilerin de bu kurumlarda kayıtlı öğrenciler olmaları gerekmektedir. Ortak kurumlardan birinin koordinatör kurum olarak belirlenmesi gerekir ve başvuru, koordinatör kurum tarafından kendi ülkesinin ulusal ajansına yapılır.

Bireysel Faaliyetler

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam etmektedir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, varolan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi[2], hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip Yükseköğretim Kurumları veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini Erasmus staj faaliyetinden faydalandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi[4]'ne başvuruda bulunurlar. İki tür başvuru yöntemi mevcuttur. Birincisi Yükseköğretim kurumlarının bireysel başvurularıdır. Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak başvuruda bulunabilir. İkincisi ise konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurulardır.Bunun için “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları Başvuru Formu” kullanılır.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinde yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.   Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Personel Ders Verme Hareketliliği

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Bu faaliyetin amacı hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermektir. Aynı zamanda pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmekle beraber yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmektir.

Ders verme hareketliliğine katılabilmek için; EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması, Üniversiteler arası anlaşmanın olması, hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının olması gerekmektedir.

Personel Eğitim Hareketliliği

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır. Personel hareketliliğine katılacak kişilerin seçimi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Ulusal önceliklerin göz önüne alınması ile seçimler sırasında şeffaflık ve adaletin gözetilmesi hususu önemlidir.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliğidir. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. İkincisi bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliğidir. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler  olabilir.

Personel eğitimi hareketliliğine katılabilmek için;  EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması ve Üniversiteler arası anlaşmanın olması gerekmektedir.Aynı zamanda  Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının  olması da gerekmektedir

Hareketliliğin Organizasyonu

Hareketliliğin Organizasyonu hibesi Erasmus programı ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştiren kurumlara verilen bir hibe türüdür. Hibenin amacı, kurumların Erasmus hareketliliğini organize edebilmeleri için maddi destek sağlamaktır. Hareketliliğin Organizasyonu Hibesi kurumların Erasmus hareketliliği için yurt dışına gönderdikleri toplam öğrenci ve personel sayısı ile işletmelerden davet ettikleri personel sayısının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Diğer Faaliyetler

Hazırlık Ziyaretleri

Erasmus Hazırlık Ziyaretleri, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarına, potansiyel ortakları ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmek üzere kurumlararası yeni anlaşmalar yapabilmeleri (anlaşmaları yenilemeleri için değil), öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek üzere yeni ortaklar bulabilmeleri, Erasmus Yoğun Program Projeleri, Erasmus Çok Taraflı Ağlar Projeleri, Erasmus Çok Taraflı Projeleri ve Erasmus Destek Faaliyetleri gibi projelerde yeralmasını planladıkları potansiyel proje ortaklarını daha yakından tanımaları için sağlanan bir imkandır.

Yükseköğretim kurumlarının yanısıra, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşlar da Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetini organize etmek ve konsorsiyum oluşturmak üzere Erasmus Hazırlık Ziyareti gerçekleştirebilirler.

Erasmus Hazırlık Ziyaretleri, yükseköğretim kurumları, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşların potansiyel ortakları ile potansiyel ortaklardan herhangi birinin bulunduğu bir ülkede biraraya gelmeleri veya ulusal ajanslar tarafından ortak arama amaçlı olarak düzenlenen 'irtibat seminerlerine' katılmaları olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Erasmus Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmek isteyen yükseköğretim kurumları, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşların, faaliyetlerin detaylarını görüşmek üzere, bağlantı kurdukları potansiyel ortakları ile biraraya gelmeleri ya da Erasmus Programı kapsamında sunulacak projeler için kullanılan ortak bulma araçlarından biri olarak AB Komisyonu'nun desteği ile ulusal alanslar tarafından düzenlenen İrtibat Seminerlerine katılmaları uygun faaliyet olarak değerlendirilebilir.

Erasmus Yoğun Dil Kursları

Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Comenius Asistanları da gittikleri ülkenin Erasmus Yoğun Dil Kursları'na katılabilirler. Kurs süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir.  Kurslara yalnızca Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kurslara, öğrenim alanları gidilecek ülkenin dil ve edebiyatı olan öğrenciler katılamazlar. EYDK için yurtdışında geçirilen süre öğrencinin toplam Erasmus Öğrenci Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği süresine dahil edilir ve söz konusu süre için gidilen ülke için öngörülen standart aylık hibe ödenir

Merkezi Faaliyetler

Çok Taraflı Faaliyetler

Erasmus müfredatın ortaklaşa geliştirilmesi, uygulaması/yaygınlaştırılması alanında farklı katılımcı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilebilecek iki temel faaliyet türünü destekler.

Hibelerin amacı farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının uzmanlık ve güncel bilgilerinden faydalanarak yükseköğretimin kalitesi ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. İş dünyası ile işbirliğine özel önem verilir

Müfredat Geliştirme Projeleri

Erasmus müfredatın ortaklaşa geliştirilmesi, uygulaması/yaygınlaştırılması alanında farklı katılımcı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilebilecek iki temel faaliyet türünü destekler. 

Hibelerin amacı farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının uzmanlık ve güncel bilgilerinden faydalanarak yükseköğretimin kalitesi ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. İş dünyası ile işbirliğine özel önem verilir.

Bir veya iki yıllık geliştirme aşamasından sonra bu programlar veya modüller öğrenci ve personel hareketliliği, derslerin bir bölümünün ortaklarla gerçekleştirilmesi (örneğin yoğun programlarla), kabul kriterleri, öğrenim çıktıları, değerlendirme, kalite güvencesi ve tanınma konusunda anlaşmalar  ve Diploma Ekinin dikkate alınarak bütünleşerek ortak kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Öğrenciler katılımcı kurum ve ülkeler tarafından denkliği kabul edilen birden fazla sayıda diploma veya ortak diploma (veya modüller için sertifikalar) alırlar.

Ortak programlar veya modüller birinci aşama (lisans), ikinci aşama (yüksek lisans) veya üçüncü aşama (doktora) çalışmaları ile ilgili olabilir. Başvuru, komple bir müfredat geliştirme durumunda üç yıllık bir dönemi, Avrupa modülü geliştirilmesi durumunda ise iki yıllık bir dönemi kapsayabilir. Hibe tarafından kapsanan en son yıl ortak kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken uygulamanın birinci yılı olmalıdır.

Projenin yönlendirme ve rehberlik, kalite güvence mekanizmaları, akreditasyon, ortaklık ağının genişletilmesi, projenin ileri ve yetişkin eğitimi gibi farklı sektörlere genişletilmesi,  diploma verilmesi, mezunlardan olası iş verenlerin arasında projenin teşvik edilmesi, geliştirilen ürünleri sergileme amacıyla konferansların veya atölyelerin organizasyonu ve bunlara katılım gibi uygulama ve yaygınlaştırm faaliyetleri vardır.

Projeden Yükseköğretim kurumları, Kamu kurum/kuruluşları, işletmeler, yükseköğretim kurumları veya yükseköğretim ile ilgili faaliyet gösteren diğer organların birlikleri, ağları veya konsorsiyumları yararlanabilir.Ancak sadece Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları başvurabilir.

Yükseköğrenim Kurumları ve İşletmeleri Arasında İşbirliği

İş dünyası (KOBİ'ler dahil) ile gerçekleştirilen ortaklıklar eğitim programlarının ilgisini, kalitesini ve cazibesini artırabilir: Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında hızlandırılmış bilgi transferi; öğrenci, personel ve araştırmacıların iş dünyasına yerleştirilmesi ve işletme personelinin yükseköğretim kurumlarına entegrasyonu karşılıklı fayda sağlayabilir.

Ayrıca, bilimsel uzmanlıklarına girişimci beceriler ekleyerek mezunların ve araştırmacıların kariyerlerinin her aşamasında istihdam edilebilirliklerini ve mesleki geleceklerini geliştirebilir. İş dünyası ile bağlantılar ilave finansman sağlayabilir, örneğin araştırma kapasitesini genişletmek veya yeni ya da hizmetiçi eğitim dersleri geliştirmek. İş dünyası ile bağlantı KOBİ'ler ve bölgesel yenilik konularında üniversite tabanlı araştırmanın etkisini de geliştirecektir. Bu ayrıca girişimcilik, yöneticilik ve yenilikçilik ile ilgili becerilerin geliştirilmesinin mezuniyet sonrası eğitimin, araştırma eğitiminin ve üniversite personeli için hayatboyu öğrenme stratejilerinin tamamlayıcı bir parçası olması gerektiğini gösterir.

Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında, bu faaliyet alanında desteklenen faaliyetler için mezunların istihdam edilebilirliğinin arttırılması  ile öğrenci ve akademik personelin sanayide staj yapmasının ve bunun tersinin yapılmasının desteklenmesi, deneyimsel öğrenmenin faydalarının analiz edilmesi gibi stratejilerin tasarlanmasını içerir.

Bu işbirliğinden Yükseköğretim kurumları, kamu işletmeleri, özellikle KOBİ'ler , mesleki kuruluşlar, ticaret odaları, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel/ulusal organlar  yararlanabilir.Ancak baçvurabilmek için Ortaklık adına hareket eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekir.

Yükseköğretimin modernizasyonu

Avrupa yükseköğretiminin, bilgi Avrupası'ndaki rolünü gerçekleştirmek ve büyüme ve istihdam için Lizbon Stratejisine katkıda bulunmak için reforma ihtiyacı vardır. Yükseköğretim kurumlarının küreselleşmenin getirdiği sorunlarla baş edebilmeleri, Avrupa işgücünün eğitimi ve yeniden eğitimine daha etkin bir şekilde katkı sağlayabilmeleri için müfredat (Bologna süreci), finansman ve yönetim alanlarında Yükseköğretim modernizasyonu gereklidir.

Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında, bu faaliyet alanında desteklenen projeler vardır.
Bunlardan ilki kurumların müfredatlarının modernizasyonu ve kendilerinin işgücü pazarı, vatandaşlar ve toplumun ihtiyaçlarına daha uyumlu hale gelmesi için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olan projelerdir.İkinci olarak kurumların hayatboyu öğrenme stratejileri geliştirme ve bölgeleri için 'açık öğrenme merkezleri' olmalarına yardımcı olan projelerdir.Üçüncü olarak kurumların, kurumsal profillerinin çeşitliliğini finansman kaynakları ile eşleştiren proaktif finansman stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olan projelerdir.Ve son olarak kurumların performanslarının kalitesinin artırılmasına, güvenirliklerine katkıda bulunmalarına ve cazibelerinin artırılmasına yardımcı olan projelerdir.

Faaliyetten Yükseköğretim kurumları, yükseköğretim ile ilgili faaliyet gösteren diğer organların birlikleri, ağları veya  konsorsiyumları yararlanabilir.Ancak Ortaklık adına hareket eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekir.

Sanal Kampüsler

Projenin hedefi ,bağımsız hareketliliğin başka bir türüne ek olarak fiziksel hareketliliğe bir tamamlayıcı veya yedek olarak sanal hareketliliği artırmak, Erasmus çok taraflı Müfredat Geliştirme projelerine bir sanal hareketlilik boyutu katmak, Hayatboyu Öğrenme bağlamında yüksek kalitede Avrupa açık eğitim kaynaklarının kullanılabilirliğini artırmakla birlikte Avrupa yükseköğrenimi ve  üniversitelerinin modernizasyon gündemine katkıda bulunmaktır.

Avrupa yükseköğretim kurumları eğitim, öğretim ve araştırma sistemlerine Bilgi İletişim Teknolojilerini etkin bir şekilde bütünleştirme düzeyinde çok farklı aşamalardadırlar. Sanal Kampüs Faaliyetinin hedefleri yenilikçi Bilgi İletişimTeknolojileri tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve Hayatboyu Öğrenme için uygulamanın geliştirilmesi/genelleştirilmesini sürdürülebilir organizasyonel, eğitimsel ve ekonomik modellerin yardımıyla desteklemektir. Yeterli teknik alt yapı bir ön şarttır. Faaliyet mevcut varlıklar üzerine inşa edilen yaygınlaştırma ve kullanımı destekler. Bu süreçte yer almak, kurumların kurumsal olgunluğunu ve tüm düzeylerde gerekli değişimi desteklemeye arzulu olmayı gerektirir.

Öncelikler konusunda, teklifler sanal kampüs, sanal hareketlilik ve 'açık eğitim kaynakları' tanımlamalarının sözlükte yer almasını dikkate almalı, sanal hareketlilik ile elde edilen yeterliliklerin değerlendirilmesi, onaylanması ve tanınırlığı için öğrencilere anlaşmalara dayalı olarak aldıkları eğitim ve dersler için tam akademik tanınırlık sağlanmalı, ilgili hususların (organizasyonel, pedagojik, araştırma, ekonomik) yeterince dikkate alınmasını sağlamalıdır. Projeden Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip yükseköğretim kurumları yararlanabilir.

Çok Taraflı Projeler

Ağ Projeleri

Ağ projelerinin ana hedefi kaliteyi artırmak ve belirli bir akademik disiplin veya çalışma alanında, veya disiplinler arası/multidisipliner özelliğe sahip bir konuda veya ortak fayda ile ilgili diğer konularda (örneğin üniversite yönetimi, kalite güvencesi vs.) bir Avrupa boyutu tanımlamak ve geliştirmektir. Bu, yükseköğretim kurumları, fakülteler veya bölümler arasında işbirliği ile sağlanır. Bu tür iş birliği akademik birlikleri, bilgi düzeyi yüksek toplulukları, profesyonel organları, kamu veya özel sektörde sosyo ekonomik öneme sahip diğer ortakları ve uygulanabilmesi halinde, öğrenci organizasyonlarını da kapsamalıdır. Ağlar içerisindeki işbirliğinin tüm Avrupa'da ilgili alanlardaki yükseköğretim kurumları üzerinde devam eden ve yaygın bir etkiye sahip olacak sonuçlara yol açması beklenir.


Projelerin, teklif çağrısında belirlenen önceliklere uygun olarak odaklanma eğiliminde olduğu faaliyet türlerinin bir özet listesi aşağıda yer almaktadır:

Ağ projesine katılan yükseköğretim kurumlarından biri, koordinatör olarak hareket etmelidir. Bu, teklif çerçevesinin hazırlanmasında, topluluk desteği için başvurunun sunulmasında, projenin düzgün yönetiminin sağlamasında, harcanan paranın hesabının verilmesinde, ve proje sonuçları hakkında rapor vermede yöneticiliği kapsar. Ancak farklı yükseköğretim kurumları veya birlikler ağın programının farklı aşamalarını yönetebilirler.   İdari yapılar her projenin özelliğine göre değişkenlik gösterecektir. Ancak ağın tamamı mümkün olduğu kadar ilişkilendirilmelidir. Bunun başarılması için araçlar proje iş programından açıkça ortaya çıkmalıdır. Proje ortaklarının ilgili kurumlarında bulguları dikkate alması, – uygun olduğu yerlerde – proje sonuçlarının kullanılması ve sonuçların tanımlanmış hedef gruplarına yaygınlaştırılması için önerilen tekliflerde proje iş programından açıkça ortaya çıkmalıdır. Ağların ilerlemenin dahili değerlendirmesi ve kalite güvencesi sonuçları için uygun mekanizmaları yerleştirmesi beklenecektir.  Projeden Yükseköğretim Kurumları, Kamu Kurumları, Birlikler, İşletmeler yararlanabilir.Ancak  Ağı koordine eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları katılabilir

Destek Faaliyetleri

Erasmus projelerinin hedeflerini ve sonuçlarını desteklemek için 'Destek Faaliyetler' kapsamında projeler geliştirilebilir.Bu nedenle projeler iletişim faaliyetlerini, projelerin konulu izlemesini ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve kullanımını kapsayabilir. Örneğin: Her program içinde faaliyetlerin ve sonuçların görünürlüğünü desteklemek ve geliştirmek için bilgi ve iletişim faaliyetleri

Bu faaliyetten Yükseköğretim kurumlarının birlikleri, ağları veya ortaklıkları ya da yükseköğretimle aktif ilişki içindeki diğer kurumlar yararlanabilir.